Search

Pause Pebble ~ Carreg Seibiant

Updated: Feb 8

(English below Welsh) Ar ddiwedd y dydd daliwch y garreg yng nghledr eich llaw tra'n cydnabod tair adeg bositif o'ch diwrnod.

Bydd y adegau hyn yn bersonol i chi ond fel enghraifft:

Paned wrth sefyll ar y gris cefn yn gwylio'r sêr

Taith gerdded ar hyd yr afon

Gwrando ar gerddoriaeth ar y ffordd i'r gwaith

Unwaith y byddwch wedi cydnabod yr adegau hyn, dywedwch ddiolch amdanynt wrth i chi osod y garreg wrth ymyl eich gwely. Bydd yn un o'r pethau cyntaf a welwch yn y bore ac wrth i chi ymarfer cael seibiant bob dydd byddwch yn dechrau sylwi ar fwy a mwy o adegau yn ystod y dydd yr ydych yn gwerthfawrogi. Efallai yr hoffech chi dynnu lluniau o, neu nodi adegau positif trwy gydol y dydd i'ch atgoffa.

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd gwneud hyn, mae tynnu lluniau o bethau yn y byd naturiol rydych chi'n gweld harddwch ynddynt, neu sydd o ddiddordeb i chi, yn ffordd dda o ddechrau cysylltu ag elfennau mwy cadarnhaol o'ch diwrnod:

Pelydrau’r haul yn tywynnu drwy'r coed

Y cylchoedd sydd i’w gweld wrth i'r glaw ddisgyn ar byllau

Patrymau rhew ar y car

Ennyd i'r Enaid – Some time for the soul At the end of the day hold the pebble in the palm of your hand whilst acknowledging three positive moments from your day. These moments will be personal to you but as an example:

A cup of tea whilst standing on the back step watching the stars

A walk along the river

Listening to music on the way to work

Once you have acknowledged the moments say thank you for them as you place the pebble beside your bed. It will be one of the first things you see in the morning and as you practice the pause daily you will notice more and more moments in the day that you value. You may like to take photos of or note down positive moments throughout the day as a reminder.

If you find this difficult taking photos of things in the natural world that you see beauty in, or that interest you is a good way to start connecting with more positive elements of your day:

The sun beams shining through the trees

The circles made as the rain falls on puddles

Ice patterns on the car

Ennyd I’r Enaid – Some time for the soul13 views0 comments

Recent Posts

See All