Hand massage_edited.jpg

ONCOLOGY MASSAGE - TYLINO ONCOLEG  

Sylvy's Pause

 

As a qualified Complementary Therapist my main objective is to offer a retreat from the everyday; a place for my clients to practise the pause and leave feeling more rested, restored and revived than before their bespoke treatment session.

I am delighted to be able to offer Jennifer Young Oncology Massage treatment sessions from the comfort of your own home.

One of the immediate benefits of touch therapy is often a feeling of deep relaxation and calm. This occurs because touch therapies can prompt the release of endorphins that produce feelings of overall well-being.

Oncology Massage is a light touch therapy; sometimes referred to as ‘Lotioning’. Light touch treatment is only used in areas that do not present as a local contraindication which will be discussed and planned around in your consultation. We will also discuss areas you would like me to focus on and those you wish me to avoid; this is your time. As a qualified Aromatherapist I am also able to blend a range of aromatherapy oils to suit your individual treatment needs.


Fel Therapydd Cyflenwol cymwysedig fy mhrif amcan yw cynnig dihangfa o fywyd bob dydd; lle i fy nghleientiaid ymarfer gorffwyso gan adael yn teimlo’n fwy ymlaciedig nag oeddent cyn eu triniaeth adferol ac adfywhau bwrpasol.

Rwy’n falch iawn o fedru cynnig sesiynau triniaeth Tylino Oncoleg Jennifer Young.

Yn aml, un o fanteision uniongyrchol therapy cyffwrdd yw teimlad o ymlacio dwfn a thawelu. Mae hyn yn digwydd gan fod therapïau cyffwrdd yn gallu ysgogi rhyddhau endorffinau sy’n cynhyrchu teimladau o les cyffredinol.

Tylino Oncoleg yw therapi cyffwrdd ysgafn; weithiau cyfeirir ato fel ‘golchdrwytho’ (lotioning). Dim ond mewn mannau nad sy’n ymddangos fel gwrtharwydd lleol y defnyddir trinaeth cyffwrdd ysgafn, a bydd hyn yn cael ei drafod a’i gynllunio o gwmpas ac yn eich ymgynghoriad. Byddwn hefyd yn trafod materion yr hoffech i mi ganolbwyntio arnynt a’r pethau rydych eisiau i mi eu hosgoi; eich amser chi yw hwn.