Enjoying Outdoor
 

AMDANAF

Croeso cynnes i Machynlleth Mobile Reflexology & Massage (English below)

Cwblheais fy hyfforddiant Lefel 3 mewn Therapi Cyflenwol yn Ysgol Therapi Cyflenwol Cheltenham. Rwyf wedi cofrestru gyda'r FHT ac ennill y Cymhwyster Rheoli Heintiau.

​Cyn hyfforddi fel Therapydd Cyflenwol bûm yn gweithio fel athrawes ysgol gynradd am nifer o flynyddoedd.

Ers symud yn ôl i Gymru rwyf wedi cwblhau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Sefydliad DPJ ac rwy’n rhedeg y Grŵp Facebook preifat 'Practice the Pause - Ennyd i'r Enaid' y mae croeso i chi ymuno ag ef. Rwyf hefyd wedi ailafael mewn dysgu Cymraeg - mae croeso i chi fy helpu i ymarfer a chael fy hyder yn ôl.

​O dan gwasanaethau ar dudalen gartref fy ngwefan fe welwch fwy o fanylion yn ymwneud â'r triniaethau yr wyf yn eu cynnig o gysur eich cartref eich hun.

​Ychydig o fy stori a sut y daeth fy musnes i fod:

​Pam Adweitheg?       

Pam lai meddyliais, mae'n rhaid i rywbeth helpu...

Wrth fynd trwy iselder a phyliau o bryder, ar ôl treulio blynyddoedd heb unrhyw fath o hunanofal, eisteddais ar y soffa driniaeth yn teimlo'n bryderus ynglŷn â newid; roedd yn rhaid bod angen gwneud rhywbeth arall?

Ar ddechrau fy sesiwn Adweitheg gyntaf fe wnes i restr yn fy mhen o'r holl bethau y dylwn i fod yn eu gwneud i ddal ati o ddydd i ddydd; roeddwn i wedi blino'n lân efo’r cyfrifoldebau allanol diddiwedd.

Yn methu â chanolbwyntio bellach ar ddarllen llyfrau ac am gysylltu ag eraill oedd yn mynd trwy brofiadau tebyg, dechreuais wrando ar bodlediadau. Fe wnes i ddod o hyd i hen bennod lle’r oedd Maya Angelou (awdur I Know Why The Caged Bird Sings), yn cael ei chyfweld.  

Roedd ei geiriau'n taro deuddeg ac o'r eiliad honno penderfynais fod angen i mi edrych ar ôl fy hun...

“Nothing will work unless you do”

 (Maya Angelou)

Erbyn i'r Adweithegydd ddechrau gweithio ar fy ail droed roeddwn yn teimlo bod fy nghorff yn toddi i mewn i’r soffa wrth i fy nghyhyrau ryddhau'r tensiwn yr oeddwn wedi’i ddatblygu ers cymaint o amser. Ymgollais yn rhywle rhwng cwsg ac effro yn fodlon fy myd.

Gadewais yr ystafell driniaeth gydag egni o'r newydd ac er ei bod mewn gwirionedd yn mynd i gymryd mwy nag un driniaeth i gael trefn ar fy meddyliau ac ymateb corfforol fy nghorff wrth fynd ati i ofalu amdanaf fy hun... roeddwn i wedi dechrau.

Fe wnes i archebu chwe sesiwn wythnosol a roddodd ffocws i mi wrth i'r dyddiau fynd heibio. Ar ddiwedd y chwe wythnos roeddwn yn gallu canolbwyntio am amser digon hir i ddechrau darllen ychydig. Roeddwn i'n bwydo fy nghorff gyda bwyd mwy maethlon ac yn dod o hyd i amser i wrando ar fyfyrdodau byr dan arweiniad. Dechreuodd symptomau corfforol cyflyrau sy'n gysylltiedig â straen leihau.

Yn y pen draw cefais gymorth ar gyfer fy iselder a fy mhryder gyda therapydd siarad drwy fy Meddyg Teulu oedd hefyd yn help; nid pwrpas Therapi Cyflenwol yw disodli gofal gweithwyr meddygol proffesiynol ond gweithio ochr yn ochr â thriniaeth pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

Penderfynais sianelu fy egni a newid gyrfa o addysgu i gwblhau fy Lefel Tri mewn Therapi Cyflenwol. Teimlais fod angen i mi ddysgu mwy am sut i gefnogi fy lles fy hun ac eraill.

170 o astudiaethau achos yn ddiweddarach rwyf wedi cymhwyso ac wedi dechrau canolbwyntio ar sefydlu fy musnes fy hun sy’n ffynnu. Mae'n fraint ymweld â chynifer o fy nghleientiaid yn eu cartrefi eu hunain a gweithio ochr yn ochr ag elusennau a sefydliadau lleol.

Dros amser dechreuais ollwng gafael ar y prysurdeb yn fy meddwl a rhywfaint o'r gwaith ychwanegol yr oeddwn yn ei wneud rhag i mi feddwl am y peth. Bellach rwy’n gallu cysylltu â'r hyn sydd ei angen arnaf yn y foment yn hytrach na phoeni am y dyfodol neu’n wir, y gorffennol. Unwaith eto rwy’n gallu eistedd a chanolbwyntio ar bethau fel darllen nofelau ac er bod y broses ymhell o fod yn hawdd, gam wrth gam, llwyddais i ddod allan yr ochr arall.

“It is impossible for you to go on as you were before, so you must go on as you never have”

(Cheryl Strayed awdur Wild)

Mae hunanofal wedi dod yn arferiad ac mae Adweitheg yn ganolbwynt, yn fy atgoffa ac yn rhoi’r amser sydd ei angen arnaf i weithredu mewn ffordd sy'n gwerthfawrogi bywyd.

Mae nifer o erthyglau ymchwil ar-lein ynglŷn â manteision therapïau cyffwrdd. Mae gwahanol driniaethau’n gweithio i wahanol bobl ar wahanol adegau yn eu bywydau.

Edrychwch ar yr adran Gwasanaethau ar fy ngwefan i weld mwy o fanylion am driniaethau. Mae croeso i chi anfon neges i ofyn cwestiwn neu rwy'n hapus i drefnu apwyntiad dros y ffôn. 

Edrychaf ymlaen at drafod y driniaeth sy’n addas i chi. Bydd triniaethau’n cael eu teilwra'n benodol i anghenion pob cleient, er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y dull sy'n gweithio orau i chi. 

Amber

I completed my Level 3 training in Complementary Therapy at Cheltenham School Of Complementary Therapy. I am registered with the FHT & Infection Control Qualified.

Prior to training as a Complementary Therapist I worked as a primary school teacher for many years.

Since moving back to Wales I have completed The DPJ Foundation Mental Health Foundation Awareness Training and run the private Facebook Group 'Practice the Pause - Ennyd i'r Enaid' which you are welcome to join. I am also relearning my Welsh~ your support is welcome as a practice and regain my confidence.

Under services on the home page of my website you will find more details relating to the treatments I offer from the comfort of your own home.

A little of my story and how my business came into fruition:

Why Reflexology?       

                                                       

Why not I thought, something has to help…

Travelling through depression and episodes of anxiety, having spent years disconnecting from anything that resembled self-care, I sat on the treatment couch feeling anxious about stopping; surely something else needed doing?

At the start of my first Reflexology session I made a mental list of all the jobs I should be doing to keep the world I had created turning; I was exhausted by never ending external responsibilities.

No longer able to focus to read books and wanting that additional connection with others, going through similar experiences, I started listening to podcasts. I found an old episode in which Maya Angelou (author of I Know Why The Caged Bird Sings), was being interviewed.  

Her words resonated with me and from that moment I decided I needed to look after myself…

“Nothing will work unless you do”

(Maya Angelou)

By the time the Reflexologist started to work on my second foot I felt my body physically drop into the couch as my muscles released the tension I had held onto for so long. I drifted into a place somewhere, full of contentment, between being asleep and awake.

I left the treatment room with renewed energy and although in reality it was going to take more than one treatment to rewire my thoughts and my bodies physical reactions to the way I approached looking after myself… I had started.

I booked in six weekly sessions which gave me a focus as the days went by. At the end of the six weeks I found I was able to pause long enough to start reading a little. I was feeding my body with more nourishing food and finding time to listen to short guided meditations. The physical symptoms of stress related conditions started to ease.

I eventually received support for my depression and anxiety with a talking therapist through my GP which was also beneficial; Complementary Therapy is not about replacing the care of medical professionals but working alongside treatment when it is safe to do so.

I decided to refocus my energy into a career change from teaching into completing my Level Three in Complementary Therapy. I felt the need to learn more about how to support my own and others wellbeing.

170 case studies later I qualified and started to focus on setting up my own business which has blossomed. I am privileged to visit so many of my clients in their own homes and to work alongside local charities and organisations.

Over time I started letting go of the busyness in my mind and some of the additional work I did to mask thinking about it. I am now able to connect with what I need in the moment more than I worry about the future or indeed the past. My ability to sit and focus on things like reading novels returned and although the process was far from linear, step by step I made it out the other side.

“It is impossible for you to go on as you were before, so you must go on as you never have”

(Cheryl Strayed author of Wild)

Self-care has become a habit and Reflexology the focal point, the reminder and the time out I need to function in a way that values my own sense of being in the world.

There are many research articles to be found online about the benefits of touch therapies. Different treatments work for different people at different times in their lives.

Please see the Services section of my website for more treatment details. Questions are always welcome through messages or I am happy to arrange a telephone appointment. 

I look forward to discussing your treatment requirements, which are specifically tailored to the needs of each client, to make sure you receive the approach that works best for you. 

Amber

Get in Touch